Privacy Statement

SK Coaching & Consultancy, hierna te noemen SK CC, ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacy beleid van SK CC toegelicht.

Door gebruik te maken van of mee te werken aan de dienstverlening van SK CC accepteert u dit privacy beleid en geeft u SK CC toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

 1. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

SK CC verwerkt persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van SK CC. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. SK CC gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen en houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat SK CC verschillende gegevens van u op:

 • Persoonsgegevens

Gegevens als: NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken.

 • Géén gebruik BSN-nummer

SK CC maakt geen gebruik van het BSN-nummer van haar cliënten, omdat bij het koppelen van databestanden te veel gevoelige, persoonlijke informatie over de cliënt beschikbaar kan komen.

 • Doelgebruik

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinden

* Verzenden van nieuwsbrief en/of mailing

 • Antwoorden op vragenlijsten

Alle input verkregen voor het opmaken van de Management Drives profielen worden opgeslagen op de services van Management Drives en vallen daarmee onder de privacyregeling van Management Drives. Management Drives bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden vernietigd indien verwerking in relatie tot het doel van de verwerking niet meer gerechtvaardigd is. Gegevens blijven beschikbaar voor het maken van groepsprofielen, alsmede voor het nogmaals verstrekken van profielen aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt.

 1. Geheimhouding

SK CC is te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

 1. Bewaartermijn dossier

Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart SK CC uw dossier twee jaar. Na deze termijn bestaat daarmee niet langer de mogelijkheid tot inzage en/of afgifte van uw dossier.

 1. Servers

Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van SK CC. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

SK CC draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. SK CC spant zich ervoor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dit bij ons kenbaar te maken.

 1. Verstrekking gegevens aan derden

Uw dossier wordt op zodanige wijze door SK CC bewaard, dat zonder uw toestemming niemand toegang heeft tot uw dossier. Zo blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.

Tenzij vooraf expliciet, en schriftelijk, anders met u en uw werkgever overeen is gekomen, heeft u het recht om informatie aan uw werkgever, te blokkeren. In dit geval wordt u door SK CC in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren op te stellen. Deze worden door SK CC gedocumenteerd en de werkgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SK CC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U geval van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen naar info@skcc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 1. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. SK CC kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld ICT-dienstverleners). In voorkomend geval draagt SK CC er zorg voor dat met dergelijke dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten worden die voldoen aan de wettelijke vereisten.

 1. Wijzigingen

SK CC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt daarom geadviseerd om deze privacyverklaring geregeld na te lezen op eventuele wijzigingen.

SK Coaching & Consultancy – Zoetermeer, 25 mei 2018

 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: