Algemene Voorwaarden

1.        Definities

1.1.     Opdrachtgever: SK Coaching & Consultancy (SKCC), hierna te noemen SKCC.

1.2.     Opdrachtnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de dienst afneemt

1.3.     Klant: de natuurlijke persoon die de dienst van SKCC persoonlijk afneemt.

2.        Algemeen

2.1.     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SKCC en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door SKCC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.        Toepasselijkheid

3.1.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SKCC en de opdrachtgever zullen in voorkomend geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.2.     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of er doet zich onverhoopt een situatie voor die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.3.     Indien SKCC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SKCC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4.        Volmachten

4.1.     Enkel en alleen SKCC is, hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht, bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.

4.2.     Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKCC

5.   Offerte en totstandkoming overeenkomst

5.1.     Alle schriftelijke voorstellen van SKCC  zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt de offerte tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen.

5.2.     Bij het verstrekken van een offerte zal SKCC altijd verwijzen naar deze algemene voorwaarden.

5.3.     Na verval van het aanbod is SKCC gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

5.4.     Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij           SKCC mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

5.5.     SKCC kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.6.     Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat SKCC de voor akkoord getekende offerte retour heeft ontvangen of wanneer feitelijk met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.

5.7.     De verplichtingen van SKCC gaan nooit verder dan door SKCC schriftelijk is bevestigd.

5.8.     Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SKCC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.        Wijzigingen en meerwerk

6.1.     Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door SKCC in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent aanvullende overeenkomst is getekend.

6.2.     Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de in de aanvullende overeenkomst overeengekomen tarieven.

6.3.     Indien naar het oordeel van SKCC een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is SKCC bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

7.        Honorarium

7.1.     Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dag of een vast bedrag voor een opdracht overeen.

7.2.     De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, tenzij anders aangegeven

7.3.     Een uitzondering op de in artikel 7.2 genoemde prijzen exclusief BTW zijn werkzaamheden in het kader van opleiding en training, welke zijn vrijgesteld van BTW.

7.4.     Indien de in artikel 7.2 genoemde verblijfskosten aan de orde zijn wordt dit door SKCC vooraf schriftelijk afgestemd met opdrachtgever.

7.5.     Tarieven opgenomen in overeengekomen offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

8.        Facturering en betalingsvoorwaarden

8.1.     Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en onder vermelding van het factuurnummer, naar bankrekeningnummer

NL 51 KNAB 0257 0857 50 ten name van SKCC Coaching en Consultancy te Zoetermeer.

8.2.     Wanneer partijen een vast bedrag voor een opdracht overeenkomen dient de opdrachtgever 50 % van het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen en 50% bij afronding van de opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen.

8.3.     In het geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering van deze opdracht, wordt door SKCC 50% van de kosten in rekening gebracht.

8.4.     Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is SKCC bevoegd de vordering uit handen te geven. In voorkomend geval is de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

8.4.1. Als het gaat om een natuurlijk persoon worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

8.4.2. Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt voor incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag, conform artikel 96:2 BW.

8.5.     Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van SKCC dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

9.        Overmacht

9.1.     Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van SKCC opgeschort. In dat geval is SKCC verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

9.2.     Met overmacht wordt bedoeld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SKCC zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van SKCC kan worden gevergd.

9.3.     Als in artikel 9.2 genoemde omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, en of verkeersstoringen, ziekte, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.. Indien SKCC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is SKCC gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

10.    Aansprakelijkheid

10.1.   SKCC is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door, of verband houdt, met de uitvoering van de opdracht tenzij SKCC grove nalatigheid is te verwijten.

10.2.   SKCC is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk SKCC, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.3.   Een aanspraak vervalt in ieder geval, als SKCC niet binnen een periode van zes maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, schriftelijk van de aanspraak in kennis is gesteld.

11.    Annulering

11.1.   SKCC behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van SKCC kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient SKCC de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

12.    Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

13.    Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen SKCC en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

14.    Slotbepaling

SKCC is te allen tijden bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden, welke ook beschikbaar via de website van SKCC.

 

Zoetermeer, augustus 2018

SK Coaching & Consultancy

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: